Missie en visie

Missie en visie Maashorst
Maashorst biedt hulp aan gezinnen met jonge - in principe normaal begaafde kinderen - die te maken hebben met (ernstige) ontwikkelings- gedrags- en/of leerproblemen en met gezinsproblemen. Op deze manier levert Maashorst een bijdrage aan het veilig opgroeien en opvoeden van kinderen, zodanig dat kinderen nu en in de toekomst volwaardig kunnen (gaan) deelnemen aan onze samenleving.

Voordat Maashorst start met behandeling zijn er vaak pogingen ondernomen om de stagnerende ontwikkeling van het kind en het gezin ten positieve te keren en/of te de-escaleren. Er kan ook sprake zijn van ingrijpen door de kinderrechter die een maatregel heeft opgelegd.

Vaak is er sprake van een combinatie van ouderproblemen, zoals psychiatrische problemen, medische problemen, verstandelijke beperking, culturele problemen, verslavingsproblemen, financiële problemen, problemen in het voeren van het huishouden, huisvestingsproblemen en/of werkloosheid, waarbij de volgende thema’s aanleiding zijn om specialistische Jeugdhulp in te zetten:
 

 • Kindveiligheid
 • Echtscheidingsproblemen
 • Opvoedingstekorten
 • Trauma’s en gehechtheidsproblemen
 • Intergenerationele problemen
 • Ernstige, complexe en meervoudige problemen van de jeugdige

Bij het kind is er vaak sprake van een combinatie van kindproblemen, zoals ontwikkelings-, gedrags- en leerproblemen, ontwikkelingsachterstand, integratieproblemen, medische problemen en psychiatrische problemen, waarbij de volgende thema’s aanleiding zijn om specialistische Jeugdhulp in te zetten:
 

 • (Dreigende) Schooluitval
 • Sociaal isolement of teruggetrokken gedrag
 • Angsten
 • Pesten of gepest worden
 • Agressie
 • Ernstige loyaliteitsproblemen
 • Verwaarlozing
 • Trauma’s en gehechtheidsproblemen
 • Delinquent en antisociaal gedrag (crimineel gedrag, prostitutie, radicalisering, druggebruik, agressie, zwerven)


Als thuiswonen (tijdelijk) geen optie is
De hulpvraag van het kind en/of het gezin staan centraal en bij ons hulpaanbod gelden de vijf "zo's" als uitgangspunt:

 • Zo lang als nodig
 • Zo kort als mogelijk
 • Zo licht als mogelijk
 • Zo dicht bij huis als mogelijk
 • Zo snel mogelijk op eigen kracht

De hulpvraag wordt met inzet van verschillende disciplines vertaald naar "één kind, één plan".

Vragen richten zich vaak op stabilisatie, herstel van de gezagsrelatie, herstel van veiligheid en in het vervolg daarop behandeling en/of speciaal onderwijs, altijd op maat van de vraag en met het perspectief van herstel van een zo normaal mogelijke situatie.

De bijdrage van de Jeugdhulp van Maashorst kan zijn:

 • Stabilisatie
 • Herstel van veiligheid en/of de gezagsrelatie
 • Doorbreken van intergenerationele problematiek
 • Het creëren van een open en positieve opvoedings- en of opvoedingssituatie waarin een kind tot ontwikkeling kan komen
 • Op gang brengen van positieve ontwikkeling van het kind:
 • Het onderzoeken van de oorzaak van problematiek
 • Het creëren van een goed perspectief met onderwijs en een gezinssituatie
Deel deze pagina op