Het leerstofaanbod

Leerstofaanbod De Vlinder
Bij De Vlinder staat het didactische aanbod centraal. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

Het didactische aanbod van De Vlinder kan vergeleken worden met het aanbod van een reguliere basisschool. Binnen onze school worden dezelfde methodes en toetsen gebruikt als binnen het reguliere onderwijs met de mogelijkheid aangepaste middelen en toetsing in te zetten waar nodig.

Onderwijsdoelen
De doelstellingen die per schooljaar per vakgebied behaald dienen te worden, staan beschreven in het groepsjaarplan, dat in de klas ter inzage ligt. Ieder klassenteam stelt dit aan het begin van het schooljaar op. De klassenteams maken hierbij gebruik van het uitgebreid didactisch leerplan, waarin de kerndoelen per leerjaar en vakgebied voor De Vlinder staan weergegeven.

Leerstofaanbod De Vlinder

Als u hier vragen over heeft, dan kunt u terecht bij de mentor van uw kind. Voor kinderen die niet voldoende van het groepsjaarplan kunnen profiteren worden individuele, concrete doelen geformuleerd. Deze worden genoteerd in het groeidocument. Het groepsjaarplan bestaat uit een pedagogisch en een didactisch gedeelte. Het groepsjaarplan wordt gedurende het schooljaar geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Deel deze pagina op